Algemene Voorwaarden
Tuin & Terras

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen enerzijds Tuin & Terras Coöperatief U.A, alsmede aan haar gelieerde rechtspersonen en (rechts)personen waarmee zij enig samenwerkingsverband heeft, waaronder met name de leden van de coöperatie, hierna zowel gezamenlijk als afzonderlijk te noemen: Tuin & Terras, en anderzijds een consument, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Tuin & Terras, voor de uitvoering waarvan door Tuin & Terras derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Tuin & Terras en zijn directie.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Tuin & Terras en de consument partij zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Tuin & Terras niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Tuin & Terras in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Tuin & Terras zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding is standaard 30 dagen geldig en  vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is, tussentijdse prijswijzigingen ten gevolge van laagwater- en gasolie-toeslagen, schaarste, overheid en milieuheffingen kunnen leiden tot tussentijdse aanpassingen van de offerte of aanbieding prijs.
 2. Tuin & Terras kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Tuin & Terras daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Tuin & Terras nadrukkelijk anders verklaard.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Tuin & Terras niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Tuin & Terras en de consument wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Tuin & Terras derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Tuin & Terras dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Tuin & Terras heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Tuin & Terras is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Tuin & Terras de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien Tuin & Terras gegevens behoeft van de consument voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de consument deze juist en volledig aan Tuin & Terras ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de consument, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Tuin & Terras zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De consument aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in termijn van uitvoering.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Tuin & Terras gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Tuin & Terras bevoegde persoon en de consument akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Tuin & Terras op en is voor de consument geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Tuin & Terras een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de consument in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Tuin & Terras gehouden is, dan is de consument aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Tuin & Terras daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien Tuin & Terras bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Tuin & Terras onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
  – Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
  – Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Tuin & Terras toekomende bevoegdheid of een op Tuin & Terras rustende verplichting ingevolge de wet;
  – In andere gevallen, dit met dien verstande dat de consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Tuin & Terras alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Tuin & Terras is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  – De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  – Na het sluiten van de overeenkomst Tuin & Terras ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen;
  – De consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  – Indien door de vertraging aan de zijde van de consument niet langer van Tuin & Terras kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Tuin & Terras gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
  – Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Tuin & Terras kan worden gevergd.
 2. Indien de ontbinding aan de consument toerekenbaar is, is Tuin & Terras gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tuin & Terras op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Tuin & Terras de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Tuin & Terras op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de consument, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Tuin & Terras, zal Tuin & Terras in overleg met de consument zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de consument toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Tuin & Terras is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de consument in rekening gebracht. Tuin & Terras zal de consument zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De consument is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Tuin & Terras genoemde termijn te voldoen, tenzij Tuin & Terras anders aangeeft.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de consument, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de consument niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Tuin & Terras vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Tuin & Terras op de consument zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de consument een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de consument in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht

 1. Tuin & Terras is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Tuin & Terras geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tuin & Terras niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Tuin & Terras heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Tuin & Terras zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tuin & Terras kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Tuin & Terras ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Tuin & Terras gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient voorafgaand aan de levering of bij aflevering van de producten te geschieden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Bij betaling middels een factuur, dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op een door Tuin & Terras aangegeven valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Tuin & Terras is aangegeven. Tuin & Terras is gerechtigd om periodiek te factureren.
 3. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de consument van rechtswege in verzuim. De consument is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Tuin & Terras heeft het recht de door consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Tuin & Terras kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst en indien niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Indien de consument in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. De buitengerechtelijke kosten worden bereken op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK). De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de consument worden verhaald. De consument is over de verschuldigde incassokosten wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Tuin & Terras in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Tuin & Terras totdat de consument alle verplichtingen uit de met Tuin & Terras gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Tuin & Terras geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De consument is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De consument dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Tuin & Terras veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de consument verplicht om Tuin & Terras daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De consument verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Tuin & Terras ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Tuin & Terras gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de consument zich er jegens Tuin & Terras bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. Tuin & Terras lost de bestelde materialen ten alle tijden aan de rand van de openbare weg.
 6. Voor het geval Tuin & Terras zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de consument bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Tuin & Terras en door Tuin & Terras aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Tuin & Terras zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door Tuin & Terras te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de consument zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Tuin & Terras kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van aflevering van het product tot verwerking van het product  na levering, verwerkte producten vallen niet meer onder de garantie, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Tuin & Terras verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de consument in rekening gebracht worden.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de consument en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Tuin & Terras, de consument of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De consument komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Tuin & Terras geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De consument is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk alvorens de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd, of te  wel het geleverde product wordt verwerkt. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen voor verwerking van de geleverde producten, doch binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Tuin & Terras te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Tuin & Terras in staat is adequaat te reageren. De consument dient Tuin & Terras in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de consument tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De consument blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan omschreven in artikel 8 punt 4, dan komt de consument geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Tuin & Terras de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, ter keuze van Tuin & Terras, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de consument voldoen. In geval van vervanging is de consument gehouden om de vervangen zaak aan Tuin & Terras te retourneren en de eigendom daarover aan Tuin & Terras te verschaffen, tenzij Tuin & Terras anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Tuin & Terras daardoor gevallen, integraal voor rekening van de consument.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Indien Tuin & Terras aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Tuin & Terras is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tuin & Terras is uitgegaan van door of namens de consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Eveneens is Tuin & Terras niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het niet in acht nemen door de consument van de voorschriften van de producent van het product en de door Tuin & Terras verstrekte informatie over het product.
 3. Tuin & Terras is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tuin & Terras aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Tuin & Terras toegerekend kunnen worden;
  – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Tuin & Terras is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 6. Indien Tuin & Terras aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tuin & Terras beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. De aansprakelijkheid van Tuin & Terras is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tuin & Terras of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Vervaltermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens gebruiker en de door gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de wederpartij gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de consument over op het moment waarop zaken in de macht van de consument worden gebracht.

Artikel 12. Vrijwaring

 1. De consument vrijwaart Tuin & Terras voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Tuin & Terras toerekenbaar is.
 2. Indien Tuin & Terras uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de consument gehouden Tuin & Terras zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de consument in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Tuin & Terras, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Tuin & Terras en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de consument.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. Tuin & Terras behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Tuin & Terras heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de consument ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tuin & Terras partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. In geval van een beroep op de rechter is de rechter van de woonplaats van Tuin & Terras bevoegd, doch bij een geschil met een consument niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de rechter van diens woonplaats.

Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Venlo nr. 12045903.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Tuin & Terras
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Aanvullende Leveringsvoorwaarden Tuin & Terras

Geldigheid

 1. Deze aanvullende leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere levering door enerzijds Tuin & Terras Coöperatief U.A, alsmede aan haar gelieerde rechtspersonen en (rechts)personen waarmee zij enig samenwerkingsverband heeft, waaronder met name de leden van de coöperatie, hierna zowel gezamenlijk als afzonderlijk te noemen: Tuin & Terras, aan anderzijds een consument, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Logistiek

 1. Levering van alle bestellingen geschiedt op aangeven van de logistieke planning van Tuin & Terras. Vrachtkosten worden voor levering van de producten aan de consument kenbaar gemaakt.
 2. Om een vlotte en veilige aflevering van uw bestelling mogelijk te maken vragen wij uw medewerking voor het volgende:
  – U dient te zorgen voor een goed toegankelijke losplaats.
  – Indien het lossen door onze chauffeur wordt uitgevoerd, wordt er op een voor de vrachtwagen bereikbare plaats gelost, naast de vrachtwagen en op een door de chauffeur, of in overleg, bepaalde plaats. Indien onze chauffeur aangeeft niet voor eigen risico te kunnen lossen in verband met te grote obstakels, wordt ter plekke een aansprakelijkheidsformulier overhandigd dat door de ontvanger moet worden ondertekend.

Emballage

 1. Statiegeld pallets worden in rekening gebracht en bij retour gecrediteerd, de consument is zelf verantwoordelijk voor het retour brengen van de emballage.

Belangrijke aanvullende leveringsvoorwaarden

 1. De betonproducten geleverd door toeleveranciers van Tuin & Terras worden geproduceerd met behulp van natuurlijke grondstoffen. Hierdoor kan er, ondanks onze hoge kwaliteitseisen, in een en dezelfde productierun toch kleurverschil optreden. Deze kleurverschillen kunnen nooit reden zijn voor weigering van producten of reclamaties van enige aard. Wij adviseren daarom bij het verwerken meerdere pakketten door elkaar te gebruiken om zo deze eventuele kleurverschillen onzichtbaar te verwerken. Tevens is het aan te raden om zoveel mogelijk uit een en dezelfde productierun te bestellen en daarom grotere partijen in een keer te kopen.
 2. Wij adviseren u de legvoorschriften op het verpakkingslabel van betonpakketten te volgen. Op ‘witte uitbloei’ bij betonproducten kan geen garantie worden gegeven.
 3. Ook bij natuursteen is het mogelijk dat met name de kleur van de geleverde goederen afwijkt van het getoonde monster of de afbeelding in de catalogus. Omdat in groeves verschillende lagen met enige kleurnuances kunnen voorkomen, zijn wij bij levering afhankelijk van beschikbaarheid van materiaal uit de laag die op dat moment ontgonnen wordt. Reclamaties ten aanzien van kleurverschillen zijn daarom niet ontvankelijk. Ondanks het feit dat natuursteen over het algemeen kleurecht is en uitermate duurzaam, zijn er enkele kalksteenvarianten die de neiging hebben onder invloed van zon en zure regen te ‘vergrijzen’. Voorbeeld hiervan is de black beauty. U kunt dit proces vertragen door de oppervlakte te behandelen met coating. Gezoete en gepolijste oppervlakken worden in de buitenlucht na verloop van tijd ook doffer. Terrastegels van ca. 3 cm dienen altijd in gestabiliseerd zand verwerkt te worden, mogen slechts licht aangeklopt worden en nooit afgetrild worden.
 4. De vermelde afmetingen in onze aanbiedingen, offertes en catalogus betreffen circa-maten. Een deel van onze collectie bestaat uit artikelen die geheel of gedeeltelijk in hun natuurlijke staat worden aangeboden. Ten aanzien van kleur, formaat of vorm kunnen we bij deze artikelen geen garantie afgeven.
 5. Tuinmaterialen mogen niet volgens dezelfde afwerkingseisen worden beoordeeld als interieurmaterialen. In dit verband moet bijvoorbeeld bij tufsteen stapelblokken een breukpercentage tot maximaal 5% worden geaccepteerd en bij terrastegels tot maximaal 3%. Dit breukpercentage is doorgaans te gebruiken voor het maken van passtukken. Tevens is het gebruikelijk dat randen van gezaagde artikelen (bijvoorbeeld tegels en zuilen), zelfs al zijn deze voorzien van facetranden, kleine beschadigingen mogen vertonen.
 6. Getrommelde materialen worden bewust beschadigd om tot een gebruikt uiterlijk te komen. Dit impliceert eveneens dat afgebroken hoeken tot de mogelijkheden behoren.
 7. Door handmatige bewerking van enkele producten is enige tolerantie geaccepteerd ten opzichte van de maatvoering en kunnen wij ten aanzien van dit fenomeen geen reclamaties in behandeling nemen. Producten die onder KOMO of andere normeringen worden geproduceerd, voldoen uiteraard geheel aan de eisen die aan deze normering gesteld zijn.
 8. Het verdient aanbeveling alle vaten en plantenbakken, zowel nieuwe als gebruikte,  te voorzien van een laagje water. Zo kan voorkomen worden dat door verdere droging en krimp van het hout de banden los komen te zitten. Natuursteen of gebakken plantenbakken dienen te allen tijde vrij te staan van de bodem, en voorzien van noppenfolie voor de werking bij weersveranderingen te minimaliseren. Breuk van plantenbakken door invloed van weersomstandigheden geven geen recht tot reclamatie van het product.
 9. De geleverde gewichten kunnen, met name als gevolg van weersomstandigheden, iets afwijken van de opgave in aanbieding of offerte. Wij behouden ons het recht voor, bij het afronden naar volle verpakkingseenheden, over- of onder te leveren.
 10. Tuin & Terras probeert zoveel mogelijk informatie tijdens een verkoopgesprek te delen met de consument. De binnen Tuin & Terras aanwezige kennis kan nooit volledig op papier gezet worden c.q. in een verkoopgesprek met de consument gedeeld worden. Mocht u product specifieke vragen hebben dan adviseren wij u contact met ons op te nemen. Tuin & Terras kan echter nooit aansprakelijk gesteld worden voor adviezen die onze verkopers aan klanten geven, zeker als deze berusten op onvoldoende kennis of onwaarheden, of indruisen tegen wat in de handel gebruikelijk is. Klachten over een onjuist advies kunt u bij de betreffende vestiging indienen, waarna er in overleg mogelijk een bezoek door een adviseur van Tuin & Terras zal plaatsvinden of door een vertegenwoordiger van een leverancier.
 11. Alle houtproducten verkleuren onder invloed van zon en regen. Dit vergrijzingsproces kan bij hardhout worden vertraagd door het gebruik van bangkirai-olie. Het verkleuren van hout is nimmer een terechte grond voor reclamatie van enige aard. U dient bij de opslag van hout rekening te houden met dit fenomeen. Ook is het raadzaam houtproducten strak, en indien mogelijk opgelat, op te slaan om het natuurlijke ‘werken’ van hout niet tot onnodig kromtrekken van de producten te laten leiden. Vergrijsd en kromgetrokken hardhout en tuinhout wordt niet retourgenomen. Nadat u een vol pak heeft geopend en palen en planken de ruimte krijgen om te werken, dient u voor eigen risico rekening te houden met 3% kromgetrokken hout.
 12. Manco’s, breuk en zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na levering bij Tuin & Terras gemeld te zijn. Na deze termijn kunnen wij hiervoor geen verantwoordelijkheid meer accepteren. Materialen met zichtbare gebreken die verwerkt zijn worden tevens geacht geaccepteerd te zijn en worden niet teruggenomen of gecrediteerd.
 13. In verband met mogelijke reclamaties adviseren wij u alle nota’s, vrachtbrieven en palletlabels te bewaren.
 14. Het retour brengen of laten halen van geleverde artikelen is alleen mogelijk met een geldige retourbon die alleen door onze vertegenwoordiger of onze verkoop binnendienst kan worden uitgeschreven. Alleen onbeschadigde goederen en niet-aangebroken verpakkingseenheden van goederen die op het retourmoment nog als voorraad product  in collectie zijn kunnen worden gecrediteerd. Restpartijen, speciale aanbiedingen en goederen die niet meer in collectie zijn worden niet retourgenomen. Indien de reden van de retour niet meer terug te voeren is op fouten bij Tuin & Terras zullen vrachtkosten en eventuele handelingskosten in rekening worden gebracht.
 15. Door overmacht en verkeerssituaties is het onmogelijk het tijdstip van levering op de overeengekomen leverdag exact aan te geven.
 16. De koper verplicht zich na aflevering van onze producten deze zodanig te verzorgen dat deze niet in waarde achteruit gaan. Bij het niet nakomen van deze verplichting houdt Tuin & Terras zich het recht voor retournering van deze producten te weigeren of de waardevermindering in rekening te brengen.
 17. Alle prijzen aan consumenten afgegeven zijn inclusief 21% BTW.

Verwerkingsvoorschriften geleverde producten

 1. Bij het tot stand komen van de koopovereenkomst is de consument op de hoogte van de product eigenschappen van de door hem aangeschafte producten, en de verwerkingsvoorschriften behorende bij deze producten, een exemplaar van deze verwerkingsvoorschriften is bij de koopovereenkomst aan de consument overhandigd.