Privacybeleid
Tuin & Terras

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke klantgegevens die worden verzameld of gebruikt door Tuin & Terras en de aangesloten vestigingen. Tuin & Terras waardeert de interesse die u in ons bedrijf en onze producten en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze website www.tuinenterras.nl of verwante communicatiekanalen, met inbegrip van onze social media kanalen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die Tuin & Terras verzamelt tijdens uw interacties met Tuin & Terras, zoals wanneer u onze websites bezoekt, producten of diensten gebruikt die door ons worden aangeboden.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Tuin & Terras verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten
 • Uitwerken van een aanvraag / offerte


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Informatie en of offerte aanvraag


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tuin & Terras de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Woonplaats

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving en website;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Tuin & Terras bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Tuin & Terras van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zijn allen in het bezit van een verklaring omtrent gedrag.
 • Rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Internetsites van derden

Tuin & Terras kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie verzamelen. Tuin & Terras is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Tuin & Terras raadt aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Social media/externe platforms

Tuin & Terras beschikt over een account op externe platforms, zoals Facebook, Instagram, Pinterest en LinkedIn. Tuin & Terras heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms omgaan met persoonsgegevens. Het advies is daarom om geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

U kunt uw klachten mailen naar info@tuinenterras.nl.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op info@tuinenterras.nl.

Contactgegevens

Tuin & Terras
Middel Broekweg 67
2675 KG Honselersdijk
info@tuinenterras.nl